Gouda Travel Insurance in Oslo

Open map
Local time:
01:43:41
Closed

🕗 Opening hours

SundayClosed
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
SaturdayClosed
10, Schweigaards gate, 0185, Oslo, Oslo kommune, NO Norway
Contacts phone: +47 24 14 45 70
Website: www.gouda.no
Latitude: 59.9116799, Longitude: 10.7581479
Larger Map & Directions

Comments 4

 • Per Kristian Rolness

  Per Kristian Rolness

  ::

  Ville holdt meg unna Gouda reiseforsikring, treg behandlingstid (2 måneder) samt får forskjellige beskjeder. Var uheldig og knakk 2 ribbein på ferie 2 dager etter jeg ankom ferie sted, dette har jeg dokumentert med røntgenbilder fra sykehus + alle papirer fra sykehus. Snakket med en dame på alarm sentralen og hun var hyggelig og behjelpelig, fikk beskjed at det var ingen problem da forsikringen min dekket alt, skulle bare ta vare på alt av kvitteringer for hotel og flyreise da dette ville bli dekket siden ferien min var ødelagt. Fikk også beskjed av lege om å holde meg i bevegelse å unngå å ligge for lenge iro da dette kunne føre til at ribbeinene grodde skeivt, men tydligvis ifølge Gouda så er det bare å holde seg på sykehus ved slike benbrudd å heller ta konsekvensene når man kommer hjem.... Tok kontakt igjen når jeg var kommet hjem og fikk samme beskjed da, skulle bare sende inn alt jeg hadde av kvitteringer på fly og hotell samt sykehus / medisiner for dette ble dekket. Fikk idag beskjed at saken min var ferdigbehandlet og alt jeg fikk dekket var kompensasjon for 10 ferie dager, samt beløpet jeg fikk, dekket hverken fly eller hotell. Dette er til tross for at jeg hadde 30 dager ferie, 28 av disse tilbragte jeg med 2 knukne ribbein, samt sykemeldt 2 uker til når jeg kom hjem. Så om du har planer om å reise på ferie og vil ha en reiseforsikring i bakhånd om noe skulle gå galt, så ville jeg styrt langt unna Gouda.

 • Leo Øye

  Leo Øye

  ::

  Har en fantastisk sykdomsforsikring. Anbefales! Veldig hjelpsomme og hyggelige når du først trenger det.

 • Jan Helge Grimseid

  Jan Helge Grimseid

  ::

  Spesialist på reiseforsikring med gode vilkår

 • Michael Anderson

  Michael Anderson

  ::

  Har vært dyktige i å utforme nettsider og reiseforsikringsvilkår som ikke trekker oppmerksomheten til at uhell som gir skade på gods for det meste er udekket. Generelt grovt villedende.

Nearest Insurance agency:

Jbf – Jernbanepersonalets bank og forsikring

Sonja Henies plass 4, Oslo
bankRead More

Norwegian dry rot insurance

Schweigaards gate 16, Oslo
insurance_agencyRead More

Gard AS avd Oslo

Dronning Eufemias gate 6, Oslo
insurance_agencyRead More

📑 All categories in Norway

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4